İş Sağlığı ve Çevre

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız Faaliyetlerini En Üst Kalite Seviyesinde Yürütürken Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İstisnasız Korunması Ve Çalışma Ortamının Sürekli İyileştirilmesi Hususunu Ana Amaçları Arasında Değerlendirmektedir. Bu Bağlamda Aşağıdaki Hususların Teminini Ve İdamesini Taahhüt Ederiz.

  • Önceden Tedbir Alarak İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Ortadan Kaldırılmasını Ya Da En Alt Seviyeye İndirilmesini Sağlamak,
  • Yürürlükte Bulunan İSG İle İlgili Yasal Mevzuat Ve  İdari Düzenlemelere Uymak,
  • Tüm Çalışanlara Bireysel İSG Sorumluluklarının Farkında Olmalarını Sağlamak Amacıyla Eğitimler Vermek,
  •  Şartlara Uygunluğun İdame Ettirilmesi İçin İSG Politikasını Periyodik Olarak Gözden Geçirmek Ve İSG İle İlgili Konularda Sürekli İyileştirme Sağlamak,
  • Kamu, Özel Sektör Kuruluşları Ve Sivil Toplum Örgütleri İle Edinilen İSG Tecrübelerini Karşılıklı Olarak Paylaşmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;

  • Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
  • Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,
  • Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ana hedefimiz ve amacımızdır.